Stadgar

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Örebro (IESÖ) 

Antagna vid föreningens bildande i Örebro 2005-10-04.
Senast revidering 2021-10-27.

§1.          Föreningens ändamål 

Internationella Engelska Skolan i Örebro (IESÖ) har en föräldrarförening som heter Parent Teacher Association vid IESÖ, kallad PTA. PTA är en förening vars främsta syfte är att tillvarata elevernas intressen och behov i skolan.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att följa den politiska och pedagogiska utvecklingen inom skolans område och vid behov agera, följa och påverka arbetet på IESÖ, samt att vid behov fungera som länk mellan familj och skolledning.

Föreningen skall tillse att intressanta aktiviteter för elever och föräldrar anordnas.

§2.          Säte

Föreningen har sitt säte i Örebro

§3.          Medlemskap

Medlemskap i PTA är öppet för alla föräldrar/vårdnadshavare till elever vid IESÖ. Medlemskapet ger rösträtt vid årsmötet. Lärare och personal bereds möjlighet att bli stödmedlemmar utan rösträtt.

Medlem som inte längre har barn som är elev vid IESÖ ges automatiskt utträde ur PTA.

Styrelsen (The Board) kan utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller annars handlar på sådant sätt att föreningen skadas. För beslut om uteslutning fordras att minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter röstar för en uteslutning. Utesluten medlem har rätt att få sin sak prövad vid årsmötet.

§4.          Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs på årsmötet. Avgiften gäller för det aktuella läsåret och medför rösträtt vid årsmötet. Familj betalar endast en avgift oavsett antal barn som är elev vid IESÖ.

§5.          Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är det ordinarie årsmötet (§7). Däremellan sköts föreningens ärenden löpande av styrelsen (§6) och styrelsens arbetsutskott (Executive Committee).

§6.          Styrelsen (The board)

Styrelsen sköter PTA:s löpande ärenden mellan årsmöten och bör bestå av minst 3 personer men max 7 personer. Ordförande utses av årsmötet på ett år. Styrelsen utser inom sig viceordförande, kassör samt sekreterare som tillsammans med ordförande och kassör utgör PTA:s arbetsutskott (Executive Committee). Till styrelsen bör två lärarrepresentanter, en elevrådsrepresentant samt en föräldrarrepresentant adjungeras. Vid styrelsemötet bör minst en representant från IESÖ och IESÖ:s
ledningen vara närvarande.

Mandatperioden är ett år, från årsmöte till årsmöte. Styrelsen har rätt att, om någon av funktionärerna flyttar eller på annat sätt avgår, genomföra fyllnadsval i styrelsen.

Styrelsen företräder PTA och ordförande företräder styrelsen inför myndigheter och andra organisationer samt media. Styrelsen skall verkställa beslut fattade vid årsmötet och extra allmänt möte, ansvara för styrelsens medel och svara för den löpande verksamheten. Firma tecknas av ordförande eller kassör, var för sig.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För beslut krävs enkel majoritet. Suppleant och adjungerade har yttrande och förslagsrätt samt rätt att lämna anmärkningar till protokollet.

Kallelse till styrelsemötet skall skickas ut minst en vecka i förväg.
Protokoll skall föras samt justeras av ordförande.

§7.          Årsmötet – Annual General Meeting (AGM)

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas någon gång under perioden 20 oktober till 20 december efter varje avslutat verksamhetsår. Kallelse skall ske minst två veckor före mötet.

Medlem som vill få en fråga behandlad på årsmötet skall skriftligen meddela styrelsen detta minst 1 vecka före mötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Beslut fattas i normalfallet med enkel majoritet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet

4. Godkännande av dagordningen

5. Fastställande av röstlängd (kan uppskjutas till ev votering)

6. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

7. Behandlande av verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseordförande och kassör på ett år – bör inte vara representant för klass 9

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av revisor och revisorssuppleant

13. Val av valberedningen

14. Förslag från medlemmar

15. Förslag från styrelsen inkl medlemsavgift.

16. Övriga ärenden

17. Avslutning

Förslag om ändring av stadgar eller upplösande av förening skall fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten med minst 20 dagars mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid det extraordinarie mötet skall inga övriga frågor utom ordningsfrågor förekomma. Eventuella kvarvarande tillgångar efter upplösning av PTA skall tillfalla en förening eller organisation vilken arbetar för utsatta barn och ungdomar i samhället så som Rädda Barnen eller BRIS.

§8.          Extra allmänt möte

Extra allmänt möte avhålls då styrelsen finner det nödvändigt. Styrelsen skall också anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit undertecknad av minst 30 medlemmar eller ordinarie klassrepresentanter från minst 5 klasser. Kallelse till sådant möte skall ske minst två veckor före mötet och inga övriga frågor utom ordningsfrågor skall förekomma på mötet.

§9.          Röstandel

Vid årsmötet och extra allmänt möte äger varje betalande medlem en röst. I det fall en elev har vårdnadshavare som delar på vårdnaden eller motsvarande, tillfaller en rösträtt respektive vårdnadshavare i det fall båda är närvarande vid mötet. En medlemsavgift innefattar maximalt två röster. Röstning får ej ske genom ombud. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ordförande har alltid rösträtt.

Omröstning sker öppet om inte medlem begär sluten omröstning.

§10.      Valberedning

Valberedningen skall bestå av två ledamöter och skall utses på årsmötet varav en skall vara sammankallande. Om en komplett valberedning ej kan väljas på årsmötet skall styrelsen få i uppdrag att utse en komplett valberedning.

Medlem äger rätt att senast två veckor före möte vid vilket val förekommer, till valberedningen lämna förslag till kandidat.

§11.      Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Räkenskaperna skall omfatta tiden 1 oktober t.o.m. 30 september följande år, vilket utgör PTA:s verksamhets- och räkenskapsår.

Lämna ett svar